Armin

Verified Banker
17/9/14
78
28
17
HVTC
Vote cho SB, TPB cứ một đợt đào tạo 2 tháng là gần 40 mạng. Thế là bạn biết môi trường khắc nghiệt như nào :)