PHỎNG VẤN VÒNG 2 VIETINBANK!!! :)

hangmtl

Thành viên
mọi người có biết khoảng bao lâu thì mình nhận được kết quả kể từ khi phòng vấn vòng 2 hok ha?
 

Featured resources

Featured resources

Top