HOT (Đề thi) Nghiệp vụ Giao dịch viên của BIDV ngày 14/07/2013

Cúc Lê Hồng

Thành viên
Cho tớ hỏi một chút: câu ủy nhiệm chi thì do khách hàng lập rồi nhưng là chứng từ ghi sổ hay chứng từ gốc???
 

Featured resources

Featured resources

Top