Recent content by usd

  1. U

    Tài trợ hàng lưu kho

    Dear các ACE Mình đang nghiên cứu về tài trợ hàng lưu kho (Warehouse financing/Inventory financing) mà chưa có nhiều tài liệu. ACE nào có tài liệu, kiến thức liên quan có thể share giúp mình với, đặc biệt là thông tin cụ thể các NH đang áp dụng trên thực tế thì càng tốt. Một số nội dung mà mình...

Featured resources

Top